Våre løsninger

Mondial tilbyr digitale løsninger for utarbeidelse av planforslag gjennom portalene Planinitiativ.no. og Planforslag.no. Ved bruk av portalene organiseres informasjonsinnhentingen. Gjennom automatiske prosesser gjøres normalt manuelle tidkrevende oppgaver, raskt, sikkert, og med kjent kvalitet. Oppgaver som kalkulering av risiko, naturfare, klimagassutslipp, trafikkproduksjon, behov for infrastruktur med mer, blir løst allerede i tidligfase av planprosessen.  
A construction sight in Barcade, Oslo.

Digitale planprosesser

I perioden 2015–2019 gjennomførte Kommunal- og moderniseringsdepartementet prosjektet Digitalisering av planprosessen. Målet var å legge til rette for en effektivisering av planprosessen gjennom bruk av IKT-verktøy.
En mer standardisert planbehandling vil gi store effektiviseringsgevinster. IKT-satsingen innebærer ingen endringer i rollefordelingen mellom kommunene og staten. Staten tar ansvar for å utarbeide standarder og kravspesifikasjoner som brukerne, dvs. kommunene og aktørene i byggenæringen og deres systemleverandører, kan nyttiggjøre seg. Staten vil ikke diktere kommunenes prosesser ved å pålegge bruk av spesifikke løsninger. Staten vil heller ikke selv stå for utvikling av programvare til bruk i kommunenes planleggingsarbeid. Dette er en oppgave som hører hjemme i kommunene i samarbeid med deres systemleverandører. Planinitiativ.no og Planforslag.no tilpasses og vil bli en vesentlig del av det nå fremvoksende digitale økosystemet.

Reguleringsplan

Reguleringsplaner skal organisere alt fra små enkle, til store komplekse situasjoner, med mange interessenter og fagområder.
Vi ønsker å organisere, effektivisere og kvalitetssikre arealplanforvaltningen, ved å gå fra analoge kommunevise prosesser, til et heldigitalt system, utviklet i samarbeid med ledende fageksperter, sektormyndigheter og Direktoratet for byggekvalitet.
Magnus Hagen, fagansvarlig plan & partner.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan som fastsetter både rettigheter og plikter knyttet til et avgrenset område. Reguleringsprosessen koordinerer flere fag, er sektorovergripende og inkluderer medvirkning og politiske behandlinger.

Utfordringer ved en reguleringsplan?

Kommunene opplever som ansvarlig planmyndighet en stadig økende kompleksitet. Sektormyndigheter reduserer samtidig sin innblanding og øker terskelen for individuell vurdering.
Kommunene seg imellom har lite enhetlig praksis, og betydelig intern variasjon saksbehandlere imellom.
Behovet for systematiske og effektive løsninger for plansaksforvaltningen i kommunene er således stort og økende. Det finnen i dag ingen tilsvarende løsninger som Planinitiativ.no og Planforslag.no på markedet.

Ta kontakt med oss

for mer informasjon
Kontakt oss